KVKK – Videojet Türkiye

Müşteri Aydınlatma Metni

Sayın Müşterilerimiz, Potansiyel Müşterilerimiz Videojet Technologies Ürün Kodlama ve Etiketleme Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. (“Videojet” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.


1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad)

İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi)

Ürün Satış Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli, Ürünü Kullanım Amacınız, )

Mesleki Bilgileriniz ( Eğitiminiz, Sertifikalarınız, Uzmanlığınız, Çalıştığınız Kurum)

Görsel ve İşitsel Verileriniz (Fotoğraf, Video Kaydı, Sesli Kayıtları v.b)

Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)

İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler

Yapılan Anketler kapsamında Firmamız hakkında görüşleriniz kapsamında,


2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
 • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, hizmet bilgileriniz
 • Şirketimizin tabi olduğu ulusal ve uluslararası sertifika, yükümlülük süreçlerinin yönetilmesi amacı ile,
 • Satış sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilgilerinizi kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim ve alışveriş bilgilerinizi,
 • Müşterilerimize ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura ibraz etmeksizin,
 • Fatura düzenlenmesini talep edilmesi halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
 • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
 • Satış süreçlerini geliştirmek açısından fuarlar ve çeşitli mecralarda ürün satışını arttırma çalışmaları kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
 • Yapılan etkinlikler kapsamında alınan görsel, işitsel verileriniz
 • Etkinlik kayıtlarını oluşturmak için almış olduğumuz seyahat bilgileriniz
 • Verdiğiniz izin kapsamında tarafınıza ürün ve kampanyalarımız hakkında ticari elektronik ileti gönderilmesi ve özel günler hakkında bilgilendirme bulundurmak amacı ile,
 • Ürün satışlarımız neticesinde tedarik yönetiminin ve ürün yönetiminin yapılabilmesi amacı ile,
 • Anket çalışmaları ve doldurulan formlar ile firmamız ve ürünler hakkında görüşleriniz kapsamında,
 • Teknik servis formları ile satış sonrası süreçlerin yürütülmesi kapsamında,
 • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesini sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,


3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Videojet tarafından; fiziksel formlar ile, giriş çıkış kayıtları kapsamında, ürün satışları kapsamında ürün satış sözleşmeleri ve buna ilişkin süreçlerde ve buna ilişkin süreçlerde işlenmektedir.

Videojet olarak kişisel verilerinizi;

 • Satış süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması hukuki sebebine”dayanarak;
 • Açık Rızanıza dayalı olarak ; Pazarlama faaliyetleri yürütülmekte ve ticari elektronik iletiler gönderilmektedir. Bununla beraber bütün ilgili kişiler bakımından Firmamızın yurtdışı menşeili bir firma olması ve Sistemlerinin yurtdışı tarafından yönetilmesi sebebi ile Müşterilerin kimlik ve iletişim bilgileri açık rızalarına bağlı olarak yurt dışına aktarılmaktadır.

Bize Ulaşın

Satış ve Müşteri Hizmetleri:
0(216) 469 7982

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

Videojet olarak kişisel verilerinizi;

 • Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması nedeniyle açık rızanıza bağlı olarak yurtdışı ile,
 • Ürün satışlarının ve diğer her türlü ürün taleplerinizin size gönderilmesi amacıyla lojistik hizmeti aldığımız iş ortaklarımızla,
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi Videojet tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere,
 • Site ve Sistemlere ilişkin sunucularının yurt dışında yer alması sebebiyle kişisel verilerinizi yurtdışı ile
 • İleti sistemlerinin yönetilmesi ve hizmet sağlayıcılarının yurt dışında bulunması sebebi ile yurtdışı ana firmamız ile,
 • Ürünlerinize ilişkin hizmetlerde bulunan tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile paylaşmaktayız

5. HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Videojet’e başvurarak,

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


6. İLETİŞİM

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Videojet’in söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan kvkk@videojet.com e-posta adresine, sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan veya Videojet’in aşağıda belirtilen adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. No:13 Çubukçuoğlu Plaza, Ataşehir, İstanbul

Telefon: 0216 575 7484